Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan op een basisschool. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR heeft als doel het (be-)oordelen over de voorstellen/beleidslijnen en ontwikkelingen zoals die door de directie en/of het bestuur worden uitgezet en de manier waarop dit wordt uitgevoerd. Hiervoor heeft de MR-instemmingsrecht en adviesrecht. De taak van de MR houdt onder meer in: gevraagd en ongevraagd advies geven over de meest uiteenlopende schoolse zaken aan het bestuurinstemmen met bepaalde beleidsvoornemens van het bestuur.

Onze MR bestaat uit:

Oudergeleding: 

  • Sybe Bakker
  • Jos van Dalfsen
  • Jeroen Smits

Personeelsgeleding:

  • Juf Sandra
  • Juf Janna
  • Juf Marijke

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):
Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de veertien scholen van de vereniging (PCBO Leeuwarden e.o.). Deze GMR houdt zich bezig met beleidszaken die school overstijgend zijn. Uit de MR-en van de zestien scholen voor PCBO Leeuwarden e.o. worden de leden van de GMR gekozen.