Ons onderwijs

Op basis van ons leerlingenaantal kunnen wij 9 groepen formeren. Op onze school werken wij met jaargroepen, dat wil zeggen dat de leerlingen op basis van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. Afhankelijk van het aantal kinderen in één jaargroep kiezen we soms voor het splitsen van een groep en/of indelen in een combinatiegroep.

Het schooljaar 2022 - 2023 wordt naast de jaargroepen gestart met combinatiegroepen 1/2. De groepen 1 t/m 3  noemen we onderbouw. Groep 4, 5, 6, 7 & 8 noemen we bovenbouw. Dit heeft mede te maken door de professionele leergemeenschappen (PLG) binnen onze school. “Een professionele leergemeenschap verwijst naar het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding, om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren. (Verbiest, 2008)

Met onze enthousiaste en betrokken leerkrachten geven wij elke dag goed onderwijs aan ruim 220 kinderen verdeeld over 9 groepen. Het team van KWS Transvaal bestaat totaal uit 18 personen(zie ook:ons Team)

Vakleerkrachten op deze school

 • Spel en beweging / bewegingsonderwijs

  Extra ondersteuning van de leerlingen 

  Samenvatting ondersteuningsprofiel

  Alle scholen binnen PCBO Leeuwarden e.o. hebben een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld die richting geeft aan het versterken van de basisondersteuning. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt binnen een morele van ik-zo.nl gemaakt en geborgd op stichtingsniveau. 

  De ondersteuning voor onze leerlingen

  We werken volgens de cyclus van handelingsgericht werken met de leerlingen aan de leerstofgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Een cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen, uitvoeren en evalueren.

  Uitgangspunten hierbij zijn:

  • we gaan uit van de onderwijsbehoeften van de leerlingen
  • we clusteren de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
  • we stellen haalbare en concrete doelen

  Handelingsgericht werken (HGW)

  Wij werken met een onderwijsaanbod vanuit de uitgangspunten van HGW. HGW concretiseert goed onderwijs en effectieve leerlingbegeleiding, zodat teams beter om kunnen gaan met de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen. HGW focust op schoolsucces voor alle leerlingen en draagt bij aan een professioneel klimaat en een constructieve communicatie en samenwerking. Benodigde expertise wordt vanuit samenhang ingezet. De leerkracht is betrokken bij alle fasen van de cyclus.

  De zeven uitgangspunten van HGW worden op de scholen van PCBO Leeuwarden e.o. als volgt toegepast:

  Ons handelen is doelbewust en doelgericht .Ambitieuze realistische doelen en effectieve feedback, feed up en feed forward vinden wij belangrijk. Hoge verwachtingen bevorderen opbrengstgericht werken. De doelen die we formuleren zijn zo SMARTI mogelijk (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend). Kleine haalbare doelen worden gesteld, zodat de slagingskans groot is en er effectieve waardevolle feedback gegeven kan worden. 

  Het gaat om wisselwerking en afstemming.Leerlingen ontwikkelen voortdurend in wisselwerking met hun omgeving. Leerlingen verschillen, maar groepen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook. Leerling en omgeving beïnvloeden elkaar wederzijds. Wij vinden het van groot belang om een goede afstemming en interactie te realiseren. Observatie is een middel om te concretiseren wat er nodig is. Wij richten ons op het versterken van de stimulerende factoren in leerling en omgeving.   De onderwijsbehoeften en opvoedingsbehoeften van de leerling, ondersteunend aan het onderwijs, staan centraal. Onderwijs- en opvoedingsbehoeften geven aan wat een leerling nodig heeft om een doel te behalen. Leerlingen en contexten verschillen. Wij focussen ons op: wat heeft deze leerling nodig, van deze ouders in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school in deze, concreet afgesproken, periode. Wat heeft deze leerling in deze context nodig om gestelde doelen te behalen. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe.De leerkracht heeft een grote impact op de positieve ontwikkeling van leerlingen. Effectieve leerkrachten hanteren verschillende aanpakken bij verschillende leerlingen. De leerkracht maakt zijn/haar eigen ondersteuningsbehoefte kenbaar, zodat optimale afstemming in de groep gerealiseerd kan worden. Het onderwijsondersteunend gedrag van ouders is ook van groot belang om de kans op schoolsucces te verhogen. Ouders verschillen daarbij in wat ze nodig hebben, hier stemmen we op af. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang.We werken oplossingsgericht. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders bieden perspectief, dat wat goed gaat breiden wij verder uit. Positieve aspecten zijn nodig om de situatie te begrijpen en om ambitieuze doelen en een effectieve aanpak te formuleren. Wij focussen op kansen en krachten, uitzonderingen, succesvolle aanpakken en factoren die de ontwikkeling, het welbevinden en het leren van leerlingen stimuleren. We werken constructief samen, gericht op het optimaliseren van de onderwijssetting.Op basis van educatief partnerschap werken wij actief samen met ouders. Vanuit ieders rol, verantwoordelijkheid en deskundigheid wordt een wezenlijke bijdrage geleverd. Indien van toepassing, worden externe partners betrokken bij deze constructieve onderwijsondersteunende samenwerking. De leerkracht is de onderwijsprofessional en de ouders zijn vanuit de opvoeding thuis de ervaringsdeskundigen. Verwachtingen over verantwoordelijkheden worden helder aangegeven. Het gemeenschappelijk belang, de ontwikkeling (het leren) van het kind, staat centraal in de communicatie. Er is sprake van korte lijnen en er wordt daadkracht getoond. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.Op school zeggen we wat we doen en we doen wat we zeggen. Het is voor betrokkenen duidelijk hoe we willen werken en waarom. 

  HGW is succesvol als alle zeven uitgangspunten dagelijks tot hun recht komen en zichtbaar zijn in het onderwijs en de leerlingbegeleiding.

  Intern-begeleider

  De IB-er is (kwaliteits)coördinator van de (extra) ondersteuning en levert (vanuit een helikopterview) een bijdrage aan de ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid, de coördinatie en de uitvoering in de school. De IB-er begeleidt, coacht en draagt zorg voor de professionalisering van leerkrachten op het gebied van onderwijs- en (extra) ondersteuning. 

  Dossiervorming

  De resultaten van alle leerlingen worden in ons leerlingvolgsysteem bijgehouden. Deze gegevens gaan met de leerlingen mee naar de volgende groep. Het is onze voortdurende zorg dat elke leerling een ononderbroken ontwikkeling kan doormaken. Van iedere leerling worden verder gegevens opgenomen over het gezin, de leerling-gegevens en toets- en rapportgegevens. Met deze gegevens gaan we vertrouwelijk om en ze zijn alleen toegankelijk voor leerkrachten. U heeft als ouder(s) en/of verzorger(s) de mogelijkheid om deze gegevens in te kijken en zonder toestemming van u zullen wij nooit gegevens aan derden verstrekken. Wanneer een leerling de school verlaat, zullen wij een onderwijskundig rapport opstellen. Dit rapport bevat gegevens over de gebruikte methodes, een aanduiding op niveau, gegevens over de werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele speciale hulp die de leerling heeft ontvangen.

  Ondersteuningsteam

  Het Ondersteuningsteam bestaat uit een bovenschools Gedragsspecialist, Orthopedagoog, een Onderwijskundige en een Schoolarts. Het Ondersteuningsteam komt maandelijks bijeen. Leerkrachten, intern begeleiders en directeuren kunnen voor een leerling, groep of school vragen neerleggen bij het Ondersteuningsteam. Toestemming van ouders is bij leerlinggebonden aanvragen een voorwaarde.Na aanmelding wordt de ondersteuningsvraag besproken in het Ondersteuningsteam en wordt vast gelegd en teruggekoppeld naar de school, hoe de ondersteuning eruit gaat zien.Wanneer specialistische inzet vereist is, die niet geboden kan worden vanuit de middelen voor lichte ondersteuning, kan een arrangement worden aangevraagd bij het Ondersteuningsteam. Het Ondersteuningsteam bekijkt samen met de school of het aangevraagde arrangement effectief antwoord kan geven op de onderwijsbehoefte van de leerling.Jaarlijks heeft iedere school (intern begeleider en directeur) een startbespreking met het Ondersteuningsteam. De ontwikkeling van de school en ondersteuningsbehoeften staan tijdens deze startbespreking centraal, zodat proactief en preventief gewerkt wordt aan het versterken van de basisondersteuning in de school.

  Passend Onderwijs

  Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met de ouders, leraren en gemeente. De wetgeving passend onderwijs biedt hen daarvoor veel ruimte. Dat is een bewuste keuze. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te leggen kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen en de specifieke kenmerken van het samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat leerlingen verwezen moeten worden naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het (voortgezet) speciaal onderwijs blijft bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben.Passend onderwijs staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van het bredere kwaliteitsbeleid dat in de afgelopen jaren in gang is gezet, met opbrengstgericht werken, leerlingvolgsystemen en extra scholingsmogelijkheden voor leraren en schoolleiders. Goede leraren zijn belangrijk voor passend onderwijs. Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingegaan voor schoolbesturen. Per 1 augustus 2020 is passend onderwijs volledig ingevoerd.

  Onze school is aangesloten bij samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. Verwacht wordt dat alle scholen minimaal voldoen aan de vastgestelde basisondersteuning.

  Onder de basisondersteuning wordt verstaan:

  • Vanuit de interne ondersteuningsstructuur vindt preventieve ondersteuning plaats gericht op het tijdig signaleren en voorkomen van leer-en gedragsproblemen;
  • Vanuit deze ondersteuning wordt cyclisch en planmatig gewerkt:De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyslexie wat uitgevoerd wordt middels een dyslexieprotocol;
  • De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyscalculie wat uitgevoerd wordt middels een dyscalculieprotocol;
  • Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie, waaronder hoogbegaafdheid;
  • Op de scholen is een fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap;
  • De scholen werken met een protocol voor medische handelingen;
  • De scholen hebben een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen;
  • De procedures met betrekking tot de ondersteuning zijn vast gelegd;
  • De scholen zetten de ondersteuningsmiddelen gericht in;
  • Deze ondersteuning wordt cyclisch geëvalueerd;
  • De curatieve ondersteuning die de school samen met de ketenpartners, bijvoorbeeld via het wijkteam of gebiedsteam, kan bieden.

  Plusklas voor leerlingen van groep 7 en 8, 1 dag per week

  Voor zevende en achtstegroepers die een extra uitdaging aan kunnen, biedt PCBO Leeuwarden een Plusklas. De leerlingen die hieraan meedoen volgen een programma vol verbreding en verdieping. In de Plusklas wordt thematisch gewerkt aan uitdagende onderwerpen. Aan elk thema zijn één of enkele vaardigheidsdoelen gekoppeld, zodat de kinderen de kans krijgen om te groeien in hun kennis en ook in vaardigheden op het gebied van zelfinzicht, zelfsturing, communiceren, samenwerken, kritisch, analytisch en creatief denken. De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in een portfolio. Tussen de kerst- en voorjaarsvakantie heeft Plusklas groep 8 les op het christelijk gymnasium Beyers Naudé. Een deel van de lessen wordt gegeven door docenten van het Beyers Naudé. Deze worden in samenwerking met de plusklasleerkracht voorbereid. 

  Playing for Success

  Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Deelname is vrijwillig, niet vrijblijvend. Scholen benaderen leerlingen waarvoor het programma passend zou kunnen zijn. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen voor leerlingen. Betekenisvol leren met de “wow factor” staat centraal. Het programma is gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en ICT. Betrokkenheid van ouders bij het programma is een voorwaarde. Het leercentrum van Playing for Success is gevestigd in het Cambuur stadion.  

  Taalschool

  In samenwerking met Proloog heeft PCBO Leeuwarden e.o. een Taalschool. Deze school is speciaal voor leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om onderwijs te kunnen volgen op onze reguliere basisscholen. Leerlingen worden ingeschreven op een reguliere PCBO-school en kunnen vervolgens minimaal 1 en maximaal 2 jaar onderwijs volgen op de taalschool (in periodes van 10 weken). Daarna stroomt de leerling weer in, in het reguliere onderwijs (de school van inschrijving), met een nazorg traject op maat van de intern begeleider van de Taalschool.