Kon. Wilhelminaschool Transvaal contactgegevens

Transvaalstraat 75
8917 CH Leeuwarden

T  058 2136566    
F  058 2136519
E  kwstransvaal@pcboleeuwarden.nl    
@ KWSTransvaal

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Visie:

De Koningin Wilhelminaschool hanteert onderstaande onderwijsvisie bestaande uit vier basisprincipes:

 

Een brede basisvorming garanderen.

De Koningin Wilhelminaschool is een school met een open venster op de wereld. Alhoewel de basisschool de plaats blijft waar kinderen basisvaardigheden van taal en rekenen verwerven, stopt het daar niet bij. Kinderen hebben recht op meer. De Koningin Wilhelminaschool is ook een stimulerende omgeving voor hun sociaal-emotionele, motorische en culturele ontwikkeling. Het leerstof denken met een nauwkeurig bepaalde leerstof, gemeenschappelijk voor alle kinderen, zal meer plaats moeten maken voor een ontwikkelingsgerichte benadering die ook verschillen tussen kinderen respecteert.Een open en levenskrachtige school die een breed aanbod wil realiseren en daarbij gebruik maakt van andere sectoren, zoals de culturele-, paramedische-, sociale-, technische- of sportsector. 

 

Actief leren stimuleren. 

De Koningin Wilhelminaschool wil het actief leren stimuleren. De idee dat leren een kwestie is van louter overdragen van leerstof van de leerkracht naar de leerling, is niet langer verdedigbaar. Leren is een kwestie van interactie waarbij elke deelnemer actief moet zijn. Niet meer alleen de leerstof die de leerkracht aanbiedt staat centraal, maar ook de leerling moet zelf het aanbod in zijn referentiekader verwerken. Kinderen zijn vooral gebaat bij vaardigheden waarmee ze informatie kunnen ontsluiten, interpreteren en toepassen in gelijksoortige of nieuwe situaties. Mede daarom zijn ICT- competenties zo belangrijk, ook in het basisonderwijs. De leerling leert niet alleen meer via zijn leerkracht maar ook samen met zijn medeleerlingen en via zeer diverse kanalen. Leren gebeurt bovendien niet alleen in de klas maar bijvoorbeeld evengoed door actieve observatie en participatie ter plaatse of via verschillende media, waaronder het internet. Het is duidelijk dat deze visie op leren een heel ander licht werpt op de rol van de leerkracht. 

 

Samenhang realiseren.

Onderwijs mag niet wereldvreemd, of beter gezegd niet kind vreemd zijn. Het is belangrijk dat wat kinderen op de Koningin Wilhelminaschool leren, afgestemd is op hun leef- en belevingswereld. Zo wordt het voor hen duidelijk waarom ze iets leren. Deze band met de realiteit is essentieel en zorgt er ook voor dat heel wat zaken in samenhang, bijvoorbeeld, thematisch of projectmatig, kunnen worden behandeld in de klas. Naast het belang van deze horizontale samenhang is er ook de zorg voor de verticale samenhang. Er moeten flexibele schakelingen mogelijk zijn bij de overgangen tussen kinderopvang / peuterspeelzaal, basisonderwijs en voortgezet onderwijs om zo goed aan te kunnen sluiten bij het ontwikkelingstempo van de kinderen. Flexibilisering van het basisonderwijs is de grote uitdaging. Niet alle kinderen hoeven op hetzelfde ogenblik in en uit te stromen. 

 

Zorgbreed werken en zodoende gelijke onderwijskansen creëren.

Kinderen verschillen. Leerkrachten hebben dit altijd geweten en ernaar gehandeld, ondermeer door te differentiëren. Een zorgbrede werking is onontbeerlijk op de Koningin Wilhelminaschool. Het is een school die open staat voor alle kinderen. Dit betekent dat wij zoveel mogelijk kinderen willen geven waar ze recht op hebben: Dit is geconcretiseerd in de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. Op de Koningin Wilhelminaschool accepteren wij dat kinderen verschillen, wij aanvaarden dat zowel de leerweg als het begin- en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen moeten op hetzelfde ogenblik en op dezelfde leeftijd alles kunnen. De Koningin Wilhelminaschool is een zorgzame school, die samen wil werken met de ouders. De aanpak op school moet kunnen worden versterkt door de aanpak van de ouders en omgekeerd. In problematische gezinssituaties moeten gezinsondersteunende initiatieven mogelijk zijn. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor bv. het Schoolmaatschappelijk Werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin.